Evenwicht behouden op labiele en stabiele steunvlakken


Evenwicht behouden op een touw.


Evenwicht behouden op banken.


Evenwicht behouden op (rivier)stenen.